Edukacja

Kształcenie w psychoterapii

Proces kształcenia w psychoterapii zgodny ze standardami przyjętymi w Polsce składa się z:

• ukończenia całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii obejmującego minimum 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego odpowiadającego ramowemu programu nauczania Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończenie minimum 4-letniego szkolenia powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem (np. w formie dyplomu ukończenia),

• spełnienia dodatkowych wymogów stawianych przez poszczególne towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe, w tym dotyczących praktyki klinicznej, stażu oraz superwizji, opisanych w procedurach certyfikacyjnych tychże towarzystw i stowarzyszeń,

• egzaminu certyfikacyjnego – zewnętrznego, niezależnego od ośrodków przeprowadzających szkolenie – certyfikacja odbywa się w towarzystwach i stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów,

• stałej superwizji swojej pracy oraz udziału w formach kształcenia ustawicznego.

Szkolenie w psychoterapii Gestalt - wymiar godzinowy

Program szkoleniowy w psychoterapii Gestalt realizowany zgodnie z wymogami EAGT –  European Association for Gestalt Therapy zawiera min. 1450 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w tym:

• 600 godzin teorii i metodologii psychoterapii (potwierdzone dokumentem informującym o zdaniu egzaminu końcowego wraz ze specyfikacją i wymiarem godzinowym szkolenia; dokument wydaje podmiot szkolący)
• minimum 250 godzin osobistego doświadczenia terapeutycznego
• minimum 150 godzin superwizji
• 400 godzin praktyki klinicznej
• 50 godzin rozwoju osobistego – zajęcia wybrane zgodnie z osobistymi preferencjami.

Osoby, które posiadają tytuł magistra uzyskany na innymi niż psychologia kierunku zobowiązane są do uzupełnienia wykształcenia z obszaru psychologii rozwojowej, teorii osobowości i psychopatologii.

Szkolenie w Śląskim Centrum PiTG - Śląska Szkoła Gestalt

Śląska Szkoła Gestalt to minimum 1636 godzin kształcenia obejmującego zajęcia realizowane w Śląskim Centrum PiTG w ramach I i II etapu Szkoły oraz indywidualną pracę i aktywności szkoleniowe Studentek_ów realizowane w ramach całościowego szkolenia. Program szkoleniowy składa się z dwóch etapów i realizowany jest zgodnie z wymogami EAGT.

Etapy szkolenia:

I. Studium Terapii Gestalt (rok 1 i 2 Śląskiej Szkoły Gestalt)
II. Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt (rok 3 i 4 Śląskiej Szkoły Gestalt)

Zakres kształcenia realizowany w Śląskim Centrum PiTG w ramach Śląskiej Szkoły Gestalt:

• Pierwszy etap szkolenia obejmuje zajęcia z teorii i metodologii psychoterapii oraz treningi: interpersonalno-integracyjny, pracy relacyjnej oraz dwa terapeutyczne realizowane na przestrzeni 2 lat (23 moduły zajęciowe).

• Drugi etap szkolenia rozpoczynający się 5-dniowym treningiem interpersonalnym obejmuje zajęcia z teorii i metodologii psychoterapii realizowane na przestrzeni 2 lat (23 moduły zajęciowe) oraz superwizję w małych grupach.

Teoria i metodologia:

• 304 godzin na I etapie
• 356 godzin na II etapie

Superwizja w formie grupowej:

• 100 godzin

Doświadczenie terapeutyczne w formie grupowej:

• 32 godziny (trening terapeutyczny)
• 40 godzin (trening interpersonalny)

W ramach Szkoły odbywają się też dodatkowe treningi – interpersonalno-integracyjny oraz pracy relacyjnej – w wymiarze 40 godzin. Moduły podsumowujące naukę na I i II etapie obejmują 44 godziny.

Zakres kształcenia realizowany przez Studentki_ów indywidualnie w ramach szkolenia:

• własne doświadczenie terapeutyczne w formie indywidualnej i grupowej umożliwiające uzyskanie wiedzy o własnym funkcjonowaniu

zgodnie z wymogami EAGT: minimum 250 godzin psychoterapii własnej (co najmniej 100 godzin – psychoterapia indywidualna)
– część godzin grupowego doświadczenia terapeutycznego odbywającego się w ramach Szkoły może być zaliczona do ww. 250 godzin.

• praktyka pod superwizją

zgodnie z wymogami EAGT: minimum 150 godzin superwizji w trakcie szkolenia, w tym min. 50 godzin w formie indywidulanej i min. 50 w formie grupowej;
– 100 godzin superwizji grupowej odbywającej się w trakcie szkolenia może być zaliczone do ww. 150 godzin.

• praktyka kliniczna

zgodnie z wymogami EAGT: 400 godzin praktyki 
– 400 godzin stażu klinicznego, z czego 150 godzin powinno odbywać się na oddziałach psychiatrycznych lub też w izbach przyjęć przy takich oddziałach.

• rozwój osobisty (doskonalenie umiejętności praktycznych i teoretycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wybranych zgodnie z osobistymi preferencjami).

zgodnie z wymogami EAGT: 50 godzin
– aktywności szkoleniowe/specjalistyczne warsztaty z zakresu psychoterapii Gestalt.

Aplikacja

I etap szkolenia – Studium Terapii Gestalt

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Po wejściu w zakładkę Studium Terapii Gestalt należy kliknąć Aplikuj by pobrać ankietę lub wypełnić i przesłać formularz przez stronę.

Data rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalana indywidualnie – Centrum kontaktuję się drogą e-mailową by zaproponować pierwsze dostępne terminy. Spotkanie rekrutacyjne odbywa się w siedzibie Centrum w Katowicach (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozmowy za pośrednictwem platformy Zoom). W momencie gdy kandydat zostaje przyjęty na szkolenie, sekretariat Centrum przesyła wiadomość e-mailową informującą o pozytywnym wyniku rozmowy wraz z pakietem dokumentów. Po otrzymaniu umowy należy dokonać wpłaty wpisowego.

Jeśli ankieta zostanie przesłana poza terminem naboru, sekretariat prześle do kandydata wiadomość potwierdzającą otrzymanie formularza wraz z datą rozpoczęcia naboru na najbliższą edycję i informacją o ponownym kontakcie ze strony Centrum po jego rozpoczęciu.

II etap szkolenia – Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

W przypadku zainteresowania aplikacją na II etap Śląskiej Szkoły Gestalt, należy wysłać zgłoszenie na adres sekretariat@gestalt-katowice.pl. Centrum przesyła informacje o aktualnie trwającym naborze i procesie rekrutacyjnym wraz z ankietą zgłoszeniową. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety i wymaganych dokumentów (osoby, które uczestniczyły w I etapie szkolenia w innej szkole, powinny dodatkowo załączyć zaświadczenie/dyplom poświadczający ukończenie nauki), Centrum kontaktuje się celem umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. W momencie gdy kandydat zostaje przyjęty na szkolenie, sekretariat Centrum przesyła wiadomość e-mailową informującą o pozytywnym wyniku rozmowy wraz z pakietem dokumentów. Po otrzymaniu umowy należy dokonać wpłaty wpisowego.

Informacje dotyczące tematyki zajęć realizowanych w Centrum w ramach Śląskiej Szkoły Gestalt oraz trwającego naboru dostępne są w zakładkach Studium Terapii Gestalt oraz Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt.

Koszty kształcenia

W cenie szkolenia realizowanego w Śląskim Centrum PiTG zawarte zostały koszty obejmujące:

• uczestnictwo w warsztatach odbywających się w ramach obu etapów w Centrum
• uczestnictwo w grupowych treningach odbywających się w ramach obu etapów w Centrum
• uczestnictwo w superwizji w małych grupach realizowanych na II etapie szkolenia w Centrum
• uczestnictwo w modułach ewaluacyjnych/egzaminach po 1, 2, 3 i 4 roku szkolenia.

Aktualny koszt nauki w Centrum podany jest w zakładkach Studium Terapii Gestalt oraz Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt, osobno dla każdego z etapów.

Zakres kształcenia realizowany przez Studentki_ów indywidulanie wiąże się również z kosztami pozostawania w psychoterapii własnej, uczestnictwa w superwizji, odbywania praktyki i stażu oraz poszerzania wiedzy i umiejętności na dodatkowych zajęciach.

Certyfikacja

Certyfikacja – PTPG

O Certyfikat Psychoterapeuty można ubiegać się w PTPG – Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które od 2012 roku egzaminuje i certyfikuje psychoterapeutów. PTPG jest organizacją stowarzyszoną w EAGT – Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt i od 2006 roku pełniąca funkcję Krajowej Organizacji Psychoterapii Gestalt. PTPG jest również jednym z członków założycieli PRP – Polskiej Rady Psychoterapii.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG potwierdza standardy prowadzenia psychoterapii zgodne z zasadami EAGT oraz standardy opracowane przez Polską Radę Psychoterapii. Certyfikat potwierdza też kompetencje kliniczne i jest ważnym dokumentem przy staraniu się o pracę zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych w kraju.

Ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty możliwe jest po ukończeniu co najmniej 1450 godzin procesu kształcenia w psychoterapii, w tym:

minimum 600 godzin teorii i metodologii, co najmniej 250 godzin osobistego doświadczenia terapeutycznego, w tym min. 100 godzin psychoterapii indywidualnej, co najmniej 150 godzin superwizji, co najmniej 400 godzin stażu klinicznego z czego minimum 150 godzin powinno odbywać się na oddziałach psychiatrycznych lub też w izbach przyjęć przy takich oddziałach, 50 godzin zajęć (uczestnictwo w seminariach, szkoleniach czy warsztatach z zakresu psychoterapii Gestalt) wybranych zgodnie z osobistymi preferencjami.

O Certyfikat mogą ubiegać się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu VII PRK), są członkami PTPG (od minimum 4 miesięcy) prowadzą od co najmniej 4 lat praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją i w działalności przestrzegają Kodeksu Etycznego PTPG.

Certyfikacja – EAGT

Certyfikat wydawany przez EAGT jest dokumentem potwierdzającym ukończenie podyplomowego szkolenia zgodnego ze standardami EAGT. Ukończenie całościowego szkolenia potwierdzonego zaświadczeniem (lub innym dokumentem) wydawanym przez ośrodek szkolący wraz ze spełnieniem dodatkowych wymogów, umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie w poczet członków EAGT oraz uzyskanie ww. certyfikatu.

The European Certificate of Gestalt Psychotherapy jest także formą potwierdzenia przez EAGT kompetencji psychoterapeuty Gestalt. W przypadku rozpoczynania praktyki w krajach gdzie działają organizacje stowarzyszone w EAGT, posiadanie ww. dokumentu może ułatwić uznanie uzyskanego wykształcenia (przy spełnieniu warunków określonych w przepisach kraju, w którym psychoterapia ma być świadczona). Certyfikat wydawany przez EAGT może również być pomocny w ubieganiu się o pracę w krajach UE.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wymogów, kolejnych etapów aplikacji, egzaminu i uzyskania certyfikatu jak i procesu recertyfikacji opisane są na stronach PTPG oraz EAGT.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top