Studium Terapii Gestalt

Studium Terapii Gestalt

2-letnie (4-semestralne) Studium Terapii Gestalt jest autonomicznym programem szkoleniowym adresowanym do osób dorosłych, które w momencie rozpoczęcia nauki na Studium ukończyły 21 rok życia.

Zapraszamy psychologów, lekarzy psychiatrów (i innych specjalizacji), nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców i pedagogów, doradców, szkoleniowców, osoby pracujące w obszarach human resources i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wspieraniem i udzielaniem pomocy innym osobom w różnych obszarach ludzkiego funkcjonowania. Studium jest jednak adresowane również do osób, które dopiero przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach związanych z udzielaniem wsparcia i pomaganiem – np. studentów ostatnich lat kierunków społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także osoby chcące przekwalifikować się, by podążać inną niż dotychczas ścieżką zawodową.

Całość procesu szkoleniowego i dydaktycznego skoncentrowana jest wokół kształcenia merytorycznych i interpersonalnych umiejętności, niezbędnych w profesjonalnych kontaktach i relacjach pomagania, w kontakcie indywidualnym z ludźmi dorosłymi.
Uczymy tworzenia relacji, spotkania i kontaktu z człowiekiem w sytuacji pomagania w humanistyczno-egzystencjalnym nurcie Gestalt.

Szkolenie w trakcie Studium jest nastawione na rozwój umiejętności praktycznych. Przywiązując należytą wagę do istotności teoretycznego przygotowania, wychodzimy z założenia, że praca terapeutyczna jest bardziej umiejętnością praktyczną, niż zbiorem informacji czy zdolnością teoretycznego rozumienia zjawisk i mechanizmów. Zajęcia realizowane w trakcie Studium są osobistym doświadczeniem wzajemnie angażującym zarówno Uczestników jak i prowadzących zajęcia.

Program Studium został opracowany z myślą o osobach pracujących – znacząca większość zjazdów szkoleniowych odbywa się w weekendy (w sobotę i niedzielę), z częstotliwością zazwyczaj nie większą, niż jeden weekend w miesiącu. Program obejmuje 23 moduły zajęciowe – 18 zjazdów szkoleniowych w formie 2-dniowych warsztatów i 5 modułów 3-dniowych (od piątku do niedzieli.).

Treningi – interpersonalne i terapeutyczne, w oparciu o proces grupowy i pracę prowadzących, są raczej okazją doświadczenia rozwojowego, bardziej niż szkoleniowego. Stanowią one też formalny wymóg programowy dla osób planujących kontynuację swojego szkolenia w nurcie psychoterpaii Gestalt i późniejszego ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

W trosce o jakość procesu dydaktycznego, zajęcia w Studium realizowane są jedynie w niewielkich grupach, by zagwarantować, że każdy z Uczestników dysponuje dla siebie wystarczającą ilością czasu w grupie i uwagi ze strony trenerów prowadzących w trakcie całego szkolenia, by jak najpełniej służyło to rozwojowi indywidualnych umiejętności i kompetencji.

Dla ograniczenia kosztów finansowych, osobom przyjezdnym spoza Katowic/Śląska oferujemy możliwość noclegu w siedzibie Centrum w warunkach materacowych w trakcie trwania zajęć. Śląskie Centrum PiTG nie oferuje możliwości noclegu osobom nie będącym uczestnikami szkolenia.

Spełnienie wymogów formalnych nauki w Studium zakończone jest wydaniem imiennego dyplomu ukończenia programu szkoleniowego Studium Terapii Gestalt, wraz z wyszczególnieniem charakteru modułów szkoleniowych i wymiarem godzinowym szkolenia.

Serdecznie zapraszamy ludzi, którym bliski jest rozwój osobisty, stawanie się bardziej świadomym i chcących czerpać z fachowych narzędzi w swoich kontaktach osobistych i zawodowych relacjach pomagania.

Rozpoczęcie zajęć najbliższej edycji Studium: 04-06.10.2024

Terminy zjazdów szkoleniowych w semestrze I: 04-06.10.2024, 09-10.11.2024, 07-08.12.2024, 11-12.01.2025, 08-09.02.2025.

Program

0
godzin szkolenia

Program Studium obejmuje 400 godzin zegarowych szkolenia, w tym 288 godzin zajęć warsztatowych, 48 godzin grupowego treningu terapeutycznego, 20 godzin treningu interpersonalno-integracyjnego, 20 godzin treningu pracy relacyjnej oraz 24-godzinny moduł obejmujący podsumowanie edukacji na I etapie szkolenia oraz ewaluację.

 1. Trening interpersonalno-integracyjny.
 2. Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt – teoria i filozofia podejścia Gestalt – rys historyczny, korzenie i inspiracje psychoterapii Gestalt, nurt humanistyczno-egzystencjalny w psychoterapii i podstawowe założenia postrzegania człowieka w nurtach humanistyczno-egzystencjalnych. Założenia metodologiczne w pracy z klientem, proces terapeutyczny, samoregulacja organizmu, holizm. Wprowadzenie do podstawowych pojęć psychoterapii Gestalt: figura-tło, świadomość, paradoksalna teoria zmiany, kontakt graniczny, response-ability, fenomenologia i in.
 3. Podstawy terapii Gestalt: relacyjność, dialog, autentyczność, relacja Ja-Ty, komunikacja interpersonalna cz. I.
 4. Komunikacja interpersonalna cz. II.
 5. Cykl doświadczenia, cykl energetyczny (wg J. Zinker i in.) – pierwsze narzędzie diagnostyczne do pracy z klientem. Dynamika figura/tło. Relacja organizm/środowisko.
 1. Body process – praca z ciałem – warsztat wprowadzający do psychosomatycznego aspektu doświadczenia i pracy z klientem – podstawowe aspekty i zagadnienia etyczne w pracy z ciałem. Zdrowie i choroba w ujęciu Gestalt. Zagadnienie wstydu w psychoterapii.
 2. Mechanizmy unikania kontaktu – projekcja, introjekcja, konfluencja, retrofleksja, defleksja, profleksja, egotyzm, desensytyzacja – część wykładowa i warsztat umiejętności praktycznych. 
 3. Trening terapeutyczny.
 4. Świadomość i uważność – praca z umysłem i procesami myślowymi. Uważność oddechu. Gestalt, kontinuum świadomości. Teoria self, polaryzacja.
 5. Praca z oporem – procedury kontraktowe wg J. Enright.
 6. Perspektywa rozwojowa (niemowlęctwo, dzieciństwo) w psychoterapii Gestalt. Teoria przywiązania,  twórcze przystosowanie. Wprowadzenie do teorii osobowości.  
 7. Moduł ewaluacyjny.
 1. Trening pracy relacyjnej.
 2. Seksualność. Seksualność klienta, seksualność terapeuty – granice i etyka zawodowa.  
 3. Praca z klientem doświadczającym żałoby i straty, praca z klientem terminalnie chorym.
 4. Eksperyment w pracy z klientem indywidualnym, elementy psychodramy J. Moreno. Aspekty pracy z techniką pustego krzesła – warsztat umiejętności praktycznych.
 5. Psychopatologia człowieka dorosłego; koncepcje zaburzeń, psychoza. Diagnoza w psychoterapii Gestalt, diagnoza porównawcza. Estetyka i integracja  w diagnozie.
 1. Kreatywność w Gestalt. Praca ze snem, praca przez sztukę. Odgrywanie ról, metafora i przypowieść jako narzędzia terapeutyczne.
 2. Trening terapeutyczny.
 3. Praca z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem, kontraktowanie i współtworzenie kontraktu. Ocena ryzyka. Paradoksalna teoria zmiany.
 4. Wybrane problemy kliniczne: problematyka uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania.  
 5. Praktyka psychoterapii Gestalt. Społeczny, polityczny, kulturowy i ekologiczny wymiar psychoterapii Gestalt. Kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty (EAGT).
 6. Blok ewaluacji praktycznej i podsumowanie dwuletniej pracy/nauki w trakcie Studium. Rozdanie dyplomów, zakończenie.

Opłaty i czesne w Studium Terapii Gestalt

22 450 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje dwuletni proces kształcenia w zakresie realizowanym przez Centrum tj. uczestnictwo w warsztatach z teorii i metodologii Gestalt odbywających się w ramach Studium, uczestnictwo w grupowych treningach odbywających się w ramach Studium, uczestnictwo w modułach ewaluacyjnych/egzaminach po 1 i 2 roku szkolenia.
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 2 650 zł (w tym bezzwrotny zadatek: 650 zł; płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty za czesne w systemie ratalnym: Opcja 1 – 20 rat x 990 zł. Opcja 2 – 24 raty x 825 zł. 
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia na ogół nie odbywają się; w przypadku korzystania z ratalnego systemu czesnego 20 x 990 zł, płatności w tym okresie są zawieszone.
 • Centrum nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top