Studium Terapii Gestalt

Studium Terapii Gestalt

2-letnie Studium Terapii Gestalt jest programem szkoleniowym adresowanym do osób dorosłych, które w momencie rozpoczęcia nauki na Studium ukończyły 21 rok życia.

Zapraszamy psychologów, lekarzy psychiatrów (i innych specjalizacji), nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców i pedagogów, doradców, szkoleniowców, osoby pracujące w obszarach human resources i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wspieraniem i udzielaniem pomocy innym osobom w różnych obszarach ludzkiego funkcjonowania. Studium jest jednak adresowane również do osób, które dopiero przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach związanych z udzielaniem wsparcia i pomaganiem – np. studentów ostatnich lat kierunków społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także osoby chcące przekwalifikować się, by podążać inną niż dotychczas ścieżką zawodową.

Całość procesu szkoleniowego i dydaktycznego skoncentrowana jest wokół kształcenia merytorycznych i interpersonalnych umiejętności, niezbędnych w profesjonalnych kontaktach i relacjach pomagania, w kontakcie indywidualnym z ludźmi dorosłymi.
Uczymy tworzenia relacji, spotkania i kontaktu z człowiekiem w sytuacji pomagania w humanistyczno-egzystencjalnym nurcie Gestalt.

Szkolenie w trakcie Studium jest nastawione na rozwój umiejętności praktycznych. Przywiązując należytą wagę do istotności teoretycznego przygotowania, wychodzimy z założenia, że praca terapeutyczna jest bardziej umiejętnością praktyczną, niż zbiorem informacji czy zdolnością teoretycznego rozumienia zjawisk i mechanizmów. Zajęcia realizowane w trakcie Studium są osobistym doświadczeniem wzajemnie angażującym zarówno Uczestników jak i prowadzących zajęcia.

Program Studium został opracowany z myślą o osobach pracujących – większość zjazdów szkoleniowych odbywa się w weekendy (w sobotę i niedzielę), z częstotliwością zazwyczaj nie większą niż jeden weekend w miesiącu. Program obejmuje 23 moduły zajęciowe – 20 dwudniowych zjazdów szkoleniowych, 2 moduły trzydniowe (od piątku do niedzieli), 1 moduł czterodniowy (od czwartku do niedzieli).

Treningi – interpersonalne i terapeutyczne, w oparciu o proces grupowy i pracę prowadzących, są raczej okazją doświadczenia rozwojowego, bardziej niż szkoleniowego. Stanowią one też formalny wymóg programowy dla osób planujących kontynuację swojego szkolenia w nurcie psychoterapii Gestalt i późniejszego ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

Dla ograniczenia kosztów finansowych, osobom przyjezdnym spoza Katowic/Śląska oferujemy możliwość noclegu w siedzibie Centrum w warunkach materacowych w trakcie trwania zajęć. Śląskie Centrum PiTG nie oferuje możliwości noclegu osobom nie będącym uczestnikami szkolenia.

Spełnienie wymogów formalnych nauki w Studium zakończone jest wydaniem imiennego dyplomu ukończenia programu szkoleniowego Studium Terapii Gestalt, wraz z wyszczególnieniem charakteru modułów szkoleniowych i wymiarem godzinowym szkolenia. Uzyskanie dyplomu Studium umożliwia aplikację na drugi etap szkolenia w Śląskiej Szkole Gestalt – 4-letnim cyklu kształcenia psychoterapeutów i trenerów Gestalt.

Serdecznie zapraszamy ludzi, którym bliski jest rozwój osobisty, stawanie się bardziej świadomym i chcących czerpać z fachowych narzędzi w swoich kontaktach osobistych i zawodowych relacjach pomagania.

Rozpoczęcie zajęć najbliższej edycji Studium: 04-06.10.2024

Terminy zjazdów szkoleniowych w semestrze I: 04-06.10.2024, 09-10.11.2024, 07-08.12.2024, 11-12.01.2025, 08-09.02.2025.

Program

godzin szkolenia
0

Proces kształcenia w ramach Studium w zakresie realizowanym w Centrum obejmuje 400 godzin zegarowych szkolenia, w tym 304 godzin zajęć warsztatowych, 32 godziny grupowego treningu terapeutycznego, 24 godziny treningu interpersonalno-integracyjnego, 16 godzin treningu pracy relacyjnej oraz 24-godzinny moduł obejmujący podsumowanie edukacji na I etapie szkolenia oraz ewaluację.

 1. Trening interpersonalno-integracyjny – zasady funkcjonowania w grupie, kontrakt grupowy, bhp pracy grupowej, poznanie się uczestników szkolenia, rozpoczęcie pracy grupowej. (3 dni/24h)
 2. Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt –nurt humanistyczno-egzystencjalny/humanistyczno-doświadczeniowy w psychoterapii i podstawowe założenia postrzegania człowieka w nurtach humanistyczno-egzystencjalnych. Teoria i filozofia podejścia Gestalt – rys historyczny, korzenie i inspiracje filozoficzne, kulturowe etc. w psychoterapii Gestalt. Założenia metodologiczne w pracy z klientem, proces terapeutyczny, samoregulacja organizmu, holizm. Wprowadzenie do podstawowych pojęć psychoterapii Gestalt: świadomość, kreatywne przystosowanie, kontakt graniczny, response-ability, fenomenologia i in.
 3. Teoria i metodologia psychoterapii Gestalt: relacja organizm/środowisko, dynamika figura/tło, relacyjność, dialog, autentyczność, relacja Ja-Ty, współtworzenie kontaktu, intersubiektywność, paradoksalna teoria zmiany. Teoria self, polaryzacje, elementy komunikacji interpersonalnej.
 4. Cykl doświadczenia, cykl energetyczny (wg J. Zinker i in.) – narzędzie diagnostyczne do pracy z klientem.
 5. ’Praca z oporem’ – procedury kontraktowe wg J. Enright. Zagadnienie kontraktu w psychoterapii Gestalt.
 1. Praca z ciałem (body process) – warsztat wprowadzający do psychosomatycznego aspektu doświadczenia i pracy z klientem, ucieleśnienie. Podstawowe aspekty i zagadnienia etyczne w pracy z ciałem. Zdrowie i choroba w ujęciu Gestalt. Zagadnienie wstydu w psychoterapii.
 2. Mechanizmy unikania kontaktu – projekcja, introjekcja, konfluencja, retrofleksja, defleksja, profleksja, egotyzm, desensytyzacja – część wykładowa i warsztat umiejętności praktycznych. 
 3. Kontekst społeczny osoby. Specyfika i charakterystyka współczesnych przemian (kulturowych/obyczajowych/gospodarczych/technologicznych etc.) i ich wpływ na funkcjonowanie jednostki w kontekstakch społecznych, interpersonalnych i in. Integracja personalnego kontekstu kulturowego w pracy Gestalt. Obszary zastosowania – psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia rodzin, psychoterapia grupowa, Gestalt w organizacjach, inne formy grup/wspólnot/społeczności etc.
 4. Świadomość i uważność – praca z umysłem, uwagą i procesami myślowymi. Uważność oddechu. Gestalt, kontinuum świadomości.
 5. Trening terapeutyczny. (4dni/32h)
 6. Teoria i metodologia Gestalt: Dzień 1 – Perspektywa rozwojowa (niemowlęctwo, dzieciństwo) w psychoterapii Gestalt. Teoria przywiązania, twórcze przystosowanie. Współczesny stan wiedzy i badań dotyczący okresu rozwoju niemowlęcego. Dzień 2 – Teoria i metodologia psychoterapii: wprowadzenie do teorii osobowości, klienci z diagnozą osobowości borderline, narcystycznej, zależnej i in.
 7. Wybrane aspekty teorii i metodologii Gestalt. Blok ewaluacji wewnętrznej po I roku szkolenia.
 1. Trening pracy relacyjnej. (2dni/16h) 
 2. Eksperyment w pracy z klientem indywidualnym; elementy psychodramy, aspekty pracy z techniką pustego krzesła, wzmocnienie/amplifikacja – warsztat umiejętności praktycznych.
 3. Gestaltowska praca ze snem.
 4. Etyka zawodowa. Kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty Gestalt (PTPG/EAGT) – zasady etyczne kontaktu i pracy z klientem. Implikacje etyczne dla obszaru prywatnego i zawodowego w pracy psychoterapeuty Gestalt; zastosowanie reguł etycznych w praktyce – omówienie przypadków, panel dyskusyjny. Terapie uznane za nieetyczne. Etyczne aspekty współczesnych przemian politycznych na arenie międzynarodowej. Aspekty etyczne i konsekwencje rozwoju technologicznego (nauczanie zdalne, psychoterapia online, e-supervision etc). EAGT – wartości, struktura, kodeks, komisja etyczna, procedury zażaleń i odwołań.
 5. Seksualność i płeć. Seksualność klienta, seksualność terapeuty – granice i etyka zawodowa.
 6. Psychopatologia człowieka dorosłego – perspektywa Gestalt; koncepcje zaburzeń, nerwica, psychoza, inne zaburzenia osobowości. 
 1. Kreatywność w Gestalt. Praca poprzez sztukę. Odgrywanie ról, metafora i przypowieść jako narzędzia terapeutyczne.
 2. Teoria i metodologia psychoterapii Gestalt: kontraktowanie i współtworzenie kontraktu. Ocena ryzyka. Paradoksalna teoria zmiany. Praca z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem w psychoterapii Gestalt.
 3. Praca z klientem doświadczającym żałoby i straty, praca z klientem terminalnie chorym.
 4. Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, problematyka uzależnienia – pomoc w podejściu Gestalt.
 5. Końcowy blok ewaluacji praktycznej oraz podsumowanie dwuletniej pracy/nauki w trakcie Studium, ceremonia zakończenia, rozdanie dyplomów, pożegnanie.

Opłaty i czesne w Studium Terapii Gestalt

22 450 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje dwuletni proces kształcenia w zakresie realizowanym przez Centrum tj. uczestnictwo w warsztatach z teorii i metodologii Gestalt odbywających się w ramach Studium, uczestnictwo w grupowych treningach odbywających się w ramach Studium, uczestnictwo w modułach ewaluacyjnych/egzaminach po 1 i 2 roku szkolenia.
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 2 650 zł (płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty za czesne w systemie ratalnym: Opcja 1 – 20 rat x 990 zł. Opcja 2 – 24 raty x 825 zł. 
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia na ogół nie odbywają się; w przypadku korzystania z ratalnego systemu czesnego 20 x 990 zł, płatności w tym okresie są zawieszone.
 • Centrum nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top