Studium Terapii i Podstaw Pomagania

Studium Terapii Gestalt

2-letnie (4-semestralne) Studium Terapii Gestalt jest autonomicznym programem szkoleniowym adresowanym do osób dorosłych, które w momencie rozpoczęcia nauki na Studium ukończyły 21 rok życia.

Zapraszamy psychologów, lekarzy psychiatrów (i innych specjalizacji), nauczycieli, kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców i pedagogów, doradców, szkoleniowców, osoby pracujące w obszarach human resources i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wspieraniem i udzielaniem pomocy innym osobom w różnych obszarach ludzkiego funkcjonowania. Studium jest jednak adresowane również do osób, które dopiero przygotowują się do podjęcia pracy w zawodach związanych z udzielaniem wsparcia i pomaganiem – np. studentów ostatnich lat kierunków społecznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także osoby chcące przekwalifikować się, by podążać inną niż dotychczas ścieżką zawodową.

Całość procesu szkoleniowego i dydaktycznego skoncentrowana jest wokół kształcenia merytorycznych i interpersonalnych umiejętności, niezbędnych w profesjonalnych kontaktach i relacjach pomagania, w kontakcie indywidualnym z ludźmi dorosłymi.
Uczymy tworzenia relacji, spotkania i kontaktu z człowiekiem w sytuacji pomagania w humanistyczno-egzystencjalnym nurcie Gestalt.

Szkolenie w trakcie Studium jest nastawione na rozwój umiejętności praktycznych. Przywiązując należytą wagę do istotności teoretycznego przygotowania, wychodzimy z założenia, że praca terapeutyczna jest bardziej umiejętnością praktyczną, niż zbiorem informacji czy zdolnością teoretycznego rozumienia zjawisk i mechanizmów. Zajęcia realizowane w trakcie Studium są osobistym doświadczeniem wzajemnie angażującym zarówno Uczestników jak i prowadzących zajęcia.

Program Studium został opracowany z myślą o osobach pracujących – znacząca większość zjazdów szkoleniowych odbywa się w weekendy (sob.-nd.). Z częstotliwością zazwyczaj nie większą, niż jeden weekend w miesiącu, by uczestnictwo w szkoleniu pochłaniało jak najmniej dni urlopowych. Program obejmuje 23 moduły zajęciowe – 18 warsztatów weekendowych i 5 bloków 3-dniowych (pt.-nd.):

dwa 3-dniowe treningi interpersonalne (2 x 22h zegarowe) otwierające pierwszy i drugi rok nauki na studium – zajęcia odbywają się od piątku, godz 10.00 do niedzieli (zakończenie ok godz. 15.00 – podyktowane wymogami procesu grupowego);

oraz dwa 3-dniowe treningi terapeutyczne (2 x 24h zegarowe, od piątku do niedzieli), które zaliczane są w poczet odbytych godzin terapii własnej, w formie grupowej.

Treningi – 2 interpersonalne i 2 terapeutyczne, w oparciu o proces grupowy i pracę prowadzących, są raczej okazją doświadczenia rozwojowego, bardziej niż szkoleniowego. Stanowią one też formalny wymóg programowy dla osób planujących kontynuację swojego szkolenia w nurcie psychoterpaii Gestalt i późniejszego ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

W trosce o jakość procesu dydaktycznego, zajęcia w Studium realizowane są jedynie w niewielkich grupach, by zagwarantować, że każdy z Uczestników dysponuje dla siebie wystarczającą ilością czasu w grupie i uwagi ze strony trenerów prowadzących w trakcie całego szkolenia, by jak najpełniej służyło to rozwojowi indywidualnych umiejętności i kompetencji.

Dla ograniczenia kosztów finansowych, osobom przyjezdnym spoza Katowic/Śląska oferujemy możliwość noclegu w siedzibie Centrum w warunkach materacowych w trakcie trwania zajęć. Śląskie Centrum PiTG nie oferuje możliwości noclegu osobom nie będącym uczestnikami szkolenia.

Spełnienie wymogów formalnych nauki w Studium zakończone jest wydaniem imiennego dyplomu ukończenia programu szkoleniowego Studium Terapii Gestalt, wraz z wyszczególnieniem charakteru modułów szkoleniowych i wymiarem godzinowym szkolenia.

Serdecznie zapraszamy ludzi, którym bliski jest rozwój osobisty, stawanie się bardziej świadomym i chcących czerpać z fachowych narzędzi w swoich kontaktach osobistych i zawodowych relacjach pomagania.

Rozpoczęcie zajęć VII edycji Studium: 13-15.10.2023

Terminy zjazdów szkoleniowych w semestrze I: 13-15.10.23, 18-19.11.23, 9-10.12.23, 13-14.01.24, 10-11.02.24.

Serdecznie zapraszamy.

Program

0
godzin praktycznego szkolenia

Program Studium obejmuje 400h zegarowych praktycznego szkolenia warsztatowego i treningowego w nurcie psychoterapii Gestalt. Zintegrowane bloki zajęciowe i moduły umożliwiające zapoznanie się z innymi niż Gestalt szkołami psychoterapii pomyślane zostały, by stwarzać dodatkową okazję do pracy własnej, okazję do przyglądania się stylom i sposobom pracy innych specjalistów, jak i nabycie bazowego rozeznania na temat charakteru pracy z człowiekiem w innych nurtach psychoterapeutycznych.

 1. Trening interpersonalno-integracyjny.
 2. Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt – teoria i filozofia podejścia Gestalt – rys historyczny, korzenie i inspiracje psychoterapii Gestalt, nurt humanistyczno-egzystencjalny w psychoterapii i podstawowe założenia postrzegania człowieka w nurtach humanistyczno-egzystencjalnych. Założenia metodologiczne w pracy z klientem, proces terapeutyczny, samoregulacja organizmu, holizm. Wprowadzenie do podstawowych pojęć psychoterapii Gestalt: figura-tło, świadomość, paradoksalna teoria zmiany, kontakt graniczny, response-ability, fenomenologia i in.
 3. Podstawy terapii Gestalt: relacyjność, dialog, autentyczność, relacja Ja-Ty, komunikacja interpersonalna cz. I.
 4. Komunikacja interpersonalna cz. II.
 5. Cykl doświadczenia, cykl energetyczny (wg. J. Zinker i in.) – pierwsze narzędzie diagnostyczne do pracy z klientem. Dynamika figura/tło. Relacja organizm/środowisko.
 1. Body process – praca z ciałem – warsztat wprowadzający do psychosomatycznego aspektu doświadczenia i pracy z klientem – podstawowe aspekty i zagadnienia etyczne w pracy z ciałem. Zdrowie i choroba w ujęciu Gestalt. Zagadnienie wstydu w psychoterapii.
 2. Mechanizmy unikania kontaktu – projekcja, introjekcja, konfluencja, retrofleksja, defleksja, profleksja, egotyzm, desensytyzacja – część wykładowa i warsztat umiejętności praktycznych. 
 3. Trening terapeutyczny.
 4. Awareness, consciousness, mindfulness – praca z umysłem i procesami myślowymi. Uważność oddechu. Gestalt, kontinuum świadomości. Teoria self, polaryzacja.
 5. Praca z oporem – procedury kontraktowe wg. J. Enright.
 6. Perspektywa rozwojowa (niemowlęctwo, dzieciństwo) w psychoterapii Gestalt. Teoria przywiązania,  twórcze przystosowanie. Wprowadzenie do teorii osobowości: borderline, narcystyczna, zależna, histrioniczna etc.).  
 7. Egzamin wewnętrzny.
 1. Zaawansowany trening interpersonalny.
 2. Seksualność. Seksualność klienta, seksualność terapeuty – granice i etyka zawodowa.  
 3. Praca z klientem doświadczającym żałoby i straty, praca z klientem terminalnie chorym.
 4. Eksperyment w pracy z klientem indywidualnym, elementy psychodramy J. Moreno. Aspekty pracy z techniką pustego krzesła – warsztat umiejętności praktycznych.
 5. Psychopatologia człowieka dorosłego; koncepcje zaburzeń, psychoza. Diagnoza w psychoterapii Gestalt, diagnoza porównawcza. Estetyka i integracja  w diagnozie.
 1. Kreatywność w Gestalt. Praca ze snem, praca przez sztukę. Odgrywanie ról, metafora i przypowieść jako narzędzia terapeutyczne.
 2. Trening terapeutyczny.
 3. Praca z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem, kontraktowanie i współtworzenie kontraktu. Ocena ryzyka. Paradoksalna teoria zmiany.
 4. Wybrane problemy kliniczne: problematyka uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania.  
 5. Praktyka psychoterapii Gestalt. Społeczny, polityczny, kulturowy i ekologiczny wymiar psychoterapii Gestalt. Kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty (EAGT).
 6. Blok ewaluacji praktycznej i podsumowanie dwuletniej pracy/nauki w trakcie Studium. Rozdanie dyplomów, zakończenie.

Opłaty i czesne w Studium Terapii Gestalt

20 950 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje całościowy, dwuletni proces kształcenia (400 godzin).
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 1 750 zł (w tym bezzwrotny zadatek: 650 zł; płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty w ratalnym systemie czesnego. Opcja 1 – 20 rat x 960 zł. Opcja 2 – 24 raty x 800 zł. 
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia na ogół nie odbywają się; w przypadku korzystania z ratalnego systemu czesnego 20 x 960 zł, płatności w tym okresie są zawieszone.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top