Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

Dwuletnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt jest drugim etapem kompleksowego, 4-letniego cyklu kształcenia psychoterapeutów i trenerów grupowych w Śląskiej Szkole Gestalt. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby, które w momencie rozpoczęcia Szkoły mają ukończony co najmniej 22 rok życia. Szkolenie ma charakter zaawansowany i kierowane jest jedynie do osób z bazowym przygotowaniem teoretycznym i wcześniejszym doświadczeniem treningowym.

Szkoła jest programem kształcącym osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w zawodzie psychoterapeuty i nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Do aplikowania zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie. Podstawowym kryterium przyjęcia do Szkoły jest też wcześniejsze ukończenie 2-letniego Studium Terapii Gestalt lub innego gestaltowskiego szkolenia stanowiącego merytoryczny ekwiwalent. Obecnie respektujemy programy szkoleniowe wszystkich szkolących w Polsce gestaltowskich ośrodków szkoleniowych.

Istnieje szereg wymogów formalnych, niezbędnych do aplikowania w indywidualnych procesach certyfikacji psychoterapeutów Gestalt, które absolwenci szkoleń potrzebują spełnić poza ramami programów szkoleniowych z zakresu psychoterapii Gestalt – np. odbycie psychoterapii własnej, dodatkowa superwizja, odbycie stażu i in. Superwizja praktyki klinicznej zawarta w programie Szkoły: 100h zegarowych. Spotkania odbywają się w małych grupach.

Dbamy o rozdzielenie doświadczeń terapeutycznych i szkoleniowych i nienakładanie się relacji – trenerzy i terapeuci prowadzący zajęcia nie prowadzą psychoterapii własnej uczestników szkoleń. 

Dokonanie opłaty wpisowego równoznaczne jest z rezerwacją miejsca w grupie. Prosimy nie dokonywać wpłat bez pisemnego potwierdzenia z administracji naszej Szkoły o przyjęciu Państwa na szkolenie.

Rozpoczęcie zajęć najbliższej edycji Szkoły: styczeń 2025

 

Program Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

godzin szkolenia
0

Program Szkoły obejmuje 516 godzin zegarowych, w tym 356 godzin zajęć warsztatowych, 40 godzin treningu interpersonalnego, 100 godzin superwizji grupowej, 20-godzinny moduł podsumowujący naukę na II etapie oraz egzamin.

 1. Trening interpersonalny. (5 dni/40h)
 2. Teoria i metodologia psychoterapii Gestalt: struktura sesji psychoterapeutycznej, fazy procesu psychoterapii. Umiejętności interwizyjne – praktyka; systemy wsparcia, BHP pracy psychoterapeuty, zjawisko wypalenia zawodowego w pracy psychoterapeuty.
 3. Umiejętności i kompetencje psychoterapeuty Gestalt. Praca z dokumentem: „Kompetencje i standardy jakościowe: Szczególnych Kompetencji Terapeutów Gestalt”. Obszar działań komitetu EAGT ds. obrony praw człowieka, ochrony godności jednostki oraz przestrzegania praw mniejszości społecznych – EAGT Human Rights and Social Rights Committee. PTPG w Polsce i strukturach międzynarodowych – działalność i wymogi certyfikacyjne.
 4. Typologie struktur charakteru – schizoidalna, oralna, masochistyczna, psychopatyczna, histeryczna/sztywna (za  A. Lowen i W. Reich).
 5. Diagnoza. Podejście poprównawcze: diagnoza w psychoterapii Gestalt – diagnoza fenomenologiczna, diagnoza w kontekście pola; diagnoza różnicująca, klasyfikacje DSM i ICD, diagnoza porównawcza. Estetyka i integracja w diagnozie.
 1. Wybrane problemy kliniczne: myśli samobójcze, ocena ryzyka. Trauma – pomoc i praca z traumą w podejściu Gestalt.
 2. Wybrane problemy kliniczne: zaburzenia nerwicowe/lękowe, obszar zaburzeń i symptomów psychosomatycznych – pomoc w podejściu Gestalt.
 3. Praca ze wstydem w podejściu Gestalt. Zagadnienie poczucia winy w procesie terapii.
 4. Wprowadzenie do pracy z parą – kontrakt i struktura sesji w pracy z parą w psychoterapii Gestalt. Podstawy teoretyczne i warsztat umiejętności praktycznych.
 5. Praca z osobami LGBT+.
 6. Prawa człowieka i odpowiedzialność społeczna – społeczne, kulturowe, polityczne i ekologiczne aspekty psychoterapii jako dziedziny oraz psychoterapii Gestalt. Odpowiedzialność psychoterapeuty Gestalt względem klientów indywidualnych, społeczności, środowiska i miejsca praktyki/wykonywania zawodu.
 1. Badania w psychoterapii Gestalt – metody badawcze w praktyce Gestalt, metody ilościowe/jakościowe, metody porównawcze, metody autoewaluacji i subiektywnej samooceny. Obecny stan badań w psychoterapii Gestalt.
 2. Autodiagnoza. Blok ewaluacyjny.
 3. Gestaltowska praca z grupami – wprowadzenie do zagadnień procesu grupowego. Fazy i zjawiska procesu grupowego – dynamika, przebieg i charakterystyka poszczególnych faz rozwoju grupy – wykład teoretyczny, ćwiczenia praktyczne w pracy z grupą.
 4. Konstruowanie warsztatu autorskiego, warsztat cz. I – rola trenera warsztatu,  praca warsztatowa w humanistyczno-egzystencjalnych nurtach postrzegania człowieka, struktury i przebieg pracy warsztatowej z grupą w modalności Gestalt.
 5. Konstruowanie warsztatu autorskiego – blok pracy własnej studentów (peer groups).
 1. Konstruowanie warsztatu autorskiego, warsztat cz. II: praktyka prowadzenia grupy warsztatowej. Kreatywność w Gestalt.
 2. Podstawy psychoterapii psychodynamicznej, diagnoza psychodynamiczna, przeniesienie i przeciwprzeniesienie w perspektywie psychodynamicznej.
 3. Wprowadzenie do/podstawowe założenia modalności behawioralno-poznawczej.
 4. Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin. Praca z rodziną w ujęciu Gestalt.
 5. Dynamika i podstawowe zasady interwencji kryzysowej w praktyce psychoterapeuty Gestalt. Blok umiejętności praktycznych.
 6. Różnorodność kulturowa. Praca terapeutyczna z grupami mniejszościowymi.
 7. Obrona końcowa – egzamin z egzaminatorem zewnętrznym. Podsumowanie pracy na Szkole, synteza i asymilacja doświadczenia własnego w pracy z grupą. Pożegnanie i zakończenie.

Opłaty i czesne w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt

28 550 zł

 • Gwarantujemy brak jakichkolwiek kosztów ukrytych. Szanujemy i cenimy sobie przejrzystość umów.
 • Cena obejmuje dwuletni proces kształcenia w zakresie realizowanym przez Centrum tj. uczestnictwo w warsztatach z teorii i metodologii Gestalt odbywających się w ramach II etapu szkolenia, uczestnictwo w grupowych treningach odbywających się w ramach II etapu szkolenia, uczestnictwo w superwizji w małych grupach realizowanych na II etapie szkolenia, uczestnictwo w modułach ewaluacyjnych / egzaminach. 
 • Cena zawiera wpisowe w wysokości 3 950 zł (płatne przed rozpoczęciem nauki).
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w systemie ratalnym: 20 rat x 1 230 zł lub 24 x 1 025 zł.
 • W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia na ogół nie odbywają się; w przypadku korzystania z 20-ratalnego systemu czesnego, płatności w tym okresie są zawieszone.
 • Centrum nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.
 • Planując rozpoczęcie całościowego kształcenia w psychoterapii należy uwzględnić koszty aktywności szkoleniowych realizowanych indywidualnie (jak psychoterapia własna, superwizja indywidualna, staż, uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach, kursach czy warsztatach), których ww. cena nie obejmuje. 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top